Wijkcommissie Breukelen Noord

De gemeente Stichtse Vecht wil graag weten wat er speelt in de diverse wijken. Daarom streeft de gemeente ernaar om in iedere wijk een actieve wijkcommissie te vormen , die op vrijwillige basis voor de gemeente fungeert als de oren en ogen van de wijk. Hiervoor wil de gemeente werken met een wijkcommissie met leden, die goed bekend zijn in de wijk en over een goed netwerk bes-chikken. De samenstelling dient bij voorkeur een afspiegeling te zijn van de bevolking van de wijk. NB: de Wijkcommissie is een overlegorgaan. Beslissingen worden via geëigende kanalen genomen.
Op de eerste dinsdag van de maand komt de wijkcommissie in overleg bijeen. Op die zelfde eerste dinsdag van de maand houdt de wijkcommissie samen met een ambtenaar van de gemeente spreekuur. Dit spreekuur is van 10 uur tot 11 uur.

Activiteiten

Naast het signaleren van bijv. onveilige verkeerssituaties, overlast van hangjongeren, onvoldoende groenbeheer enz. probeert de wijkcommissie ook de leefbaarheid en de sociale samenhang te verbeteren. Hiervoor worden door de wijkcommissie diverse initiatieven genomen. Denk hierbij aan

1. het oprichten van WhatsApp buurtpreventie groepen
2. het plaatsen van AED’s en verzorgen van AED/reanimatie cursussen
3. project opruimen zwerfafval i.s.m. met de scholen
4. Aanleg van een bijenhotel en een bloemenlint voor de bijen en insecten

De wijkcommissie heeft naast contact met de Gemeente ook regelmatig contact met de Politie, cq de wijkagent, de winkeliers, de diverse basisscholen, RSG Broklede, Stichting Welzijn Stichtse Vecht, de Woningbouwvereniging, de Muziekschool, Jeugd punt en diverse be-wonersgroepen. De wijkcommissie is ook regelmatig gesprekspartner bij diverse onderwerpen die actueel zijn in de gemeente, denk hierbij aan bijv. bestrijden eenzaamheid, het vervangen van speeltoestellen, nieuwbouwprojecten enz.

De leden van de wijkcommissie Breukelen Noord zijn:

  • Jan Kerker (voorzitter)
  • Leo Bloemhard (secretaris)
  • Irma Gondrie
  • Maarten Vervoorn
  • Renie Vis
  • Ger-Jan Marsiljé, Gebiedsregiseur Gem.Stichtse Vecht

Contact met wijkcommissie Breukelen Noord:

• Emailadres: wijk.breukelen.noord@gmail.com
• Twitteraccount: @BreukelenNoord
• Facebookpagina: WijkcieBreukelenNrd
• Website: www.wijkciebreukelennoord.simpsite.nl

Inbreng bewoners Over-Noord

Heeft u vragen en of suggesties kom dan naar het spreekuur of stuur een mail naar de secretaris via wijk.breukelen.noord@gmail.com